Tag Archive: NRMS

ประกาศข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ จำนวน ๗ กลุ่ม เรื่องดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th และสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบ NRMS (ทุนมุ่งเป้าและทุน วช.) สำหรับนักวิจัย”
ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ : ประกาศข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

การยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

new การยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ข้อเสนองบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ” และ “การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อทำ Business Intelligence”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญ ผู้แทน ผู้ประสานงานวิจัย หรือผู้รับผิดชอบงานวิจัยของหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การประชุมวิชาการเรื่อง “NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ “การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อทำ Business Intelligenceเวลา ๑๓.๐๐  – ๑๖.๓๐ น. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Lotus Suite ชั้น ๒๒ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

หนังสือเชิญและเอกสารแนบ

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ (พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๐)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วงงานภาครัฐ หน่วงงานแหล่งทุน และหน่วงงานอื่นๆ 

เพื่อให้ผู้บริหารงาน นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงาน มีความความเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ NRMS ได้ถุกต้องและครบถ้วน วช. จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัย เพื่อรับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ จะจัดเป็นประจำทุกเดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๐ จำนวนครั้งละ ๓๖ คน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2090 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

 

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมโครงการ NRMS ช่าง ๒ ๒๕๖๐

รายละเอียดอบรม NRMS ช่วงที่ ๒ ๒๕๖๐

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก)

เนื้อความ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก)” ระหว่างวันที่ 15  – 28 ธันวาคม 2559 เท่านั้น  ดูรายละเอียดในประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
10-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
11-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
12-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
13-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
15-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
16-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
17-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
18-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
1-ประกาศรับ.pdf
2-กรอบวิจัยอพ.สธ.-วช.สัก.pdf
3 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
4 คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc
5 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
6 คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc
7 แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
8 แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี).docx
9 แบบหนังสือนำส่ง.docx

การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เนื้อความ : ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน เพื่อการประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จำกัด ตลอดจนการติดตามผลแผนงานและโครงการวิจัย นั้น

                   อนึ่ง ผู้ที่จะเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อเข้ารับการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องไม่ติดค้างส่งงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2556 หากพบว่ายังติดค้าง วช. จะไม่นำมาพิจารณาประเมินผล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและนักวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

                   โดยนักวิจัยจะต้องนำเข้าข้อเสนอการวิจัยในระบบ  NRMS ด้วยตนเองและนำข้อเสนอการวิจัยที่พิมพ์จากระบบมาส่งที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสุโขทัยชั้น 12 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. ประกอบด้วยข้อเสนอการวิจัยจำนวน 6 ชุด และ CD 1 แผ่น

หมายเหตุ : ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย (template V1B01082559) และมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้จากไฟล์ที่แนบ หรือดาวน์โหลดผ่านระบบ NRMS (www.nrms.go.th) ในขั้นตอนยื่นข้อเสนอการวิจัย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Template(มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง).docx
TemplateResearchProgram(แผนงานวิจัย).docx
TemplateResearchProject(โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย).docx

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ ปี 59-60

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ ปี 59-60

เนื้อความ : ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

 

ปีงบประมาณ 2559 – 2560

————————————————————-

           วช. และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559-2560  ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2559 โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่อง การรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2559 – 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น

กรอบการวิจัยที่เปิดรับประกอบด้วย

     1. การพัฒนาเพิ่มอายุการเก็บรักษาบุหรี่และสภาพการหมดอายุบุหรี่ 
     2. ระบบภูมิสารสนเทศที่จะนำไปใช้ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกต้นยาสูบและต้นกัญชง 
     3. การสร้างมูลค่าเพิ่มฝุ่นผงใบยาและฝุ่นจากกระบวนการผลิต 
     4. โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง 
     5.งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

01-ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่อง การรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2559-2560

02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ รยส. 1ช)

03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ รยส. 1ค)

04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ รยส. 1ย/1ด)

05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)(แบบ รยส. 2ค)

06-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา

07-แบบหนังสือนำส่ง

08-จริยธรรมการวิจัยในคน

09-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

10-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ

11-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

12-จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางการปฏิบัติ

13-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

หมายเหตุ

  1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ http://www.nrms.go.th/Register.aspx  สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607 – 608
  2. การส่งข้อเสนอการวิจัย ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 10 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 10 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ .pdf, .doc จำนวน 2 ชุด)และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงเจ้าหน้าที่ กบง.วช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น. นี้เท่านั้น
  3. หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียดได้ ดังนี้

          – รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการวิจัย ติดต่อ ฝ่ายวิจัย และพัฒนา โรงงานยาสูบ คุณธัญญพัทธ์  โทร 0-2229-1252

          –  รายละเอียดเกียวกับการส่งข้อเสนอการวิจัย กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 404, 405 และ 412

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01_ประกาศรับข้อเสนอโรงงานยาสูบ.pdf
02_แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) แบบ รยส. 1ช.docx
03_คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย(Research Program) แบบ รยส. 1ค.pdf
04_แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) แบบ รยส.1ย_1ด.docx
05_คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย(Research Project) แบบ รยส.2ค.pdf
06_แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา แบบ รยส.3.pdf
07_แบบหนังสือนำส่ง.docx
08-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
09-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
10-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
11-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
12-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
13-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf

การเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ของทุนงบประมาณแผ่นดิน

newการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ของทุนงบประมาณแผ่นดิน

                    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)  เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ  และหน่วยงานแหล่งทุน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้นำข้อมูลวิจัยเข้าระบบ NRMS ตั้งแต่       เริ่มเสนอขอทุนวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย และสามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบเพื่อนำไปจัดทำรายงานหรือสารสนเทศการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ โดยระบบ NRMS มีข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน นั้น

                    ในการนี้ วช. ได้มีการใช้งานข้อมูลและผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของ วช. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยของประเทศ เช่น การติดตามการดำเนินงานของโครงการ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผลภาพรวมงานวิจัยของประเทศ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ และสำนักงบประมาณ ดังนั้น เมื่อหน่วยงานดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นต้องแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์หรือระบุแหล่งที่เก็บไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ โดยเริ่มตั้งแต่แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕  และทุกโครงการที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินจะต้องเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์สู่สาธารณะตามช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ วช.      หากแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่หน่วยงานไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์  ให้จัดทำหนังสือแจ้งมายัง วช. เพื่อ วช. จะได้พิจารณาต่อไป

                    ทั้งนี้ ในการใช้ข้อมูลงานวิจัยในระบบ NRMS วช. จะคำนึงถึงความเป็นเจ้าของข้อมูล และ        ความปลอดภัยของข้อมูล โดยจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภายใน วช. ให้มีการลงนามในแบบฟอร์มการรักษาความลับข้อมูลวิจัยในระบบ NRMS  ซึ่งการนำออกข้อมูลวิจัยจะนำออกตามความจำเป็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของ วช. และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเหตุให้นักวิจัย หรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย หรือนำข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาประโยชน์  ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือแจ้งหน่วยงานเรื่องเปิดเผยรายงาน_Onweb.pdf

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค และระบบ DRMS ใน 3 ภูมิภาค ประจำปี 2559”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค และระบบ DRMS ใน 3 ภูมิภาค ประจำปี 2559”

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี 2557 คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

          วช.ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558 และได้เปิดใช้งานระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน 
          เนื่องจากระบบ NRMS ได้เริ่มเปิดใช้งานครบทุกระบบงานและเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ตัวอย่างโครงการเดี่ยว.docx
2.ตัวอย่างแผนงาน.docx
3.ตัวอย่างโครงการย่อยที่ 1.docx
4.ตัวอย่างโครงการย่อยที่ 2.docx
5.ตัวอย่างโครงการย่อยที่ 3.docx
NRMS-TNRR_อ.สมเกียรติ.pdf
คู่มือ nrms งบแผ่นดิน – ผู้ประสานหน่วยงาน230659.pdf
คู่มือ NRMS ทุนแผ่นดิน- นักวิจัย130659.pdf
คู่มือการใช้งาน DRMS_060659.pdf
งบประมาณในลักษณะบูรณาการปี 61.pdf
นำเสนอระบบ DRMS_อบรมภูมิภาค.pdf
ภาพรวมระบบ NRMS_ภูมิภาค59.pdf

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ 2559 ช่วงที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ 2559 ช่วงที่ 2

เนื้อความ :

1.หลักการและเหตุผล

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี 2557 คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

          วช.ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558 และได้เปิดใช้งานระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน 
          เนื่องจากระบบ NRMS ได้เริ่มเปิดใช้งานครบทุกระบบงานและเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ 
       1.1 เรียนรู้การใช้ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation 
       1.2 เรียนรู้กระบวนการทำงานระบบ Proposal assessment 
   2) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ 
   – ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งละประมาณ 39 คน 
   – ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยควรจะนำข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือดำเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2557 ในรูปแบบ digital มาด้วยเพื่อนำเข้าระบบ Ongoing & monitoring และ Research evaluation  

4.ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

              สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น อาคาร วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

5.วิธีดำเนินงาน 
   5.1 รอบนักวิจัย 
         1) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Ongoing & monitoring (ครอบคลุมการใช้ Proposal assessment) 
             1.1) การนำข้อมูลรายละเอียดโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการวิจัย เข้าระบบ Ongoing & monitoring 
             1.2) การรายงานแผนงาน และผลการดำเนินงานตามแผน 
             1.3) การรายงานความก้าวหน้า และการรายงานฉบับสมบูรณ์ 
             1.4) การยกเลิกโครงการ 
         2) เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Research evaluation 
             2.1) การรายงานข้อมูล Output Outcome 
             2.2) การกำหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการ 
   5.2 รอบผู้ประสานหน่วยงาน 
         1) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Ongoing & monitoring (ครอบคลุมการใช้ Proposal assessment) 
             1.1) การนำเข้าข้อมูลโครงการจากระบบ Proposal assessment มายัง Ongoing & monitoring 
             1.2) การจัดกลุ่มโครงการและการกรอกผลการจัดสรรงบประมาณ (สำหรับโครงการที่ผ่านระบบ Proposal assessment) 
             1.3) การนำข้อมูลรายละเอียดโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการวิจัย เข้าระบบ Ongoing & monitoring 
             1.4) การรายงานแผนงาน และผลการดำเนินงานตามแผน 
             1.5) การรายงานความก้าวหน้า/การรายงานฉบับสมบูรณ์ และการตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ 
             1.6) การแนบไฟล์รายงานเพื่อปิดโครงการและการปิดโครงการ 
             1.7) การยกเลิกโครงการ 
             1.8) การขยายระยะเวลาโครงการ 
             1.9) การนำเข้าข้อมูลโครงการเข้าใหม่ (สำหรับโครงการที่ไม่ผ่านระบบ Proposal assessment) 
             1.10) ระบบรายงาน 
             1.11) เครื่องมือช่วยเหลือในระบบ NRMS 
         2) เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Research evaluation 
             2.1) การรายงานข้อมูล Output Outcome 
             2.2) การกำหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการ 
         3) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดการนักวิจัย การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานของหน่วยงาน และการจัดการข้อมูลหน่วยงาน 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          นางกนกพร เกิดเอนก และนางสาวนวรัตน์ เยาวรัตน์  
          กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
          โทร : 02-561-2445 ต่อ 607, 02-579-0593, 02-940-6501 
          โทรสาร : 02-940-6501, 02-579-0593 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของระบบ NRMS และสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการติดตามโครงการวิจัยและผลสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยเข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ได้ถูกต้อง 

************************************************** 
หมายเหตุ : 
          1. การฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ NRMS Ongoing & monitoring จะครอบคลุมการใช้ Proposal assessment และ Research evaluation 
          2. หลังจากอบรมแล้วผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย สามารถอยู่ปฏิบัติงานต่อเพื่อนำข้อมูลจริงเข้าระบบได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ วช. ให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้จะต้องเตรียมข้อมูลโครงการวิจัยและรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปดิจิตอลไฟล์มาด้วย 

* อาจปรับเปลี่ยนสถานที่และเวลาการจัดประชุมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
** ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการอบรม
*** ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนจะตรวจสอบประวัติการเข้าร่วมอบรม หากเคยลงทะเบียนอบรมแล้วไม่มาเข้าร่วมอบรมโดยไม่แจ้งให้ วช. ทราบ จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม NRMS ปี 2559 ได้

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
โครงการและกำหนดการ อบรม nrms ปี 59_OnWeb.pdf
หนังสือเชิญหน่วยงาน_OnWeb.pdf